Používanie webových stránok elektroservis-bublavy.sk

Všeobecné ustanovenia

 1. Platnosť všeobecných podmienok používania a ochrany osobných údajov akceptujú všetci užívatelia a návštevníci webovej stránky jej zvolením, požitím, nákupom v e-shope a pod. Pravidlá ochrany osobných údajov a používanie cookies sa vzťahujú na služby, ktoré poskytuje spoločnosť Elektro servis s.r.o. prostredníctvom svojich webových stránok. Spoločnosť Elektro servis s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek podmienky používania a ochrany osobných údajov zmeniť podľa vlastného uváženia.
 2. Pravidlá ochrany osobných údajov a používanie cookies sa nevzťahujú na služby a prvky webových stránok poskytované tretími stranami ako sú napr. sociálne pluginy, reklama, analytické nástroje, odkazy a pod.
 3. Kliknutím na tlačidlo “súhlasím”, “odoslať”, “kúpiť”, “zaplatiť” a podobne súhlasí užívateľ s podmienkami používania webových stránok. V prípade zmeny pravidiel používania webových stránok a pravidiel ochrany osobných údajov musí užívateľ ešte raz súhlasiť so zmenou a to kliknútím na príslušné tlačidlo.
 4. Spoločnosť Elektro servis s.r.o. ponúka na svojej webovej stránke informácie týkajúce sa tovarov a služieb podniku zákazníkom, dodávateľom a uchádzačom o zamestnanie.

Ručenie

 • Spoločnosť Elektro servis s.r.o. ručí za škodu spôsobenú užívateľovi použitím webových stránok len v prípade úmyslu alebo hrubej nedbanlivosti.
 • Spoločnosť Elektro servis s.r.o. nepreberá žiadnu záruku za škody alebo straty, ktoré utrpí užívateľ, ani priame ani nepriame, bezprostredné alebo následné škody nezávisle od toho, či vzniknú zo zmluvy, práva na náhradu škody (vrátane nedbanlivosti) alebo akokoľvek inak, pokiaľ spadajú do niektorej z nasledovných kategórií:
  • Ušlý zisk a následné škody
  • Neočakávané straty a ušlý zisk
  • Ušlé možnosti obchodu
  • Strata good will a strata údajov
 • Spoločnosť Elektro servis s.r.o. podnikla všetky potrebné činnosti aby zabezpečila správnosť a úplnosť informácií poskytnutých na webových stránkach v čase ich poskytnutia.
 • Spoločnosť Elektro servis s.r.o. nedáva žiadne prísľuby a nepreberá žiadne záruky za informácie uvedené na webovej stránke, ako sú napríklad dostupnosť obsahu tretích strán, súbory na stiahnutie, externé odkazy alebo iný obsah použitý priamo alebo nepriamo. Spoločnosť Elektro servis s.r.o. si vyhradzuje právo na vykonanie zmien uvedených informácií bez predchádzajúceho upozornenia.
 • Spoločnosť Elektro servis s.r.o. nezodpovedá za škody spôsobené neodborným alebo nenáležitým použitím užívateľského konta užívateľom alebo za zneužitie a stratu identifikačných údajov, za ktorých uchovanie je zodpovedný užívateľ.
 • Spoločnosť Elektro servis s.r.o. nepreberá zodpovednosť za obsah externých linkov, ktoré vedú z webových stránok elektroservis-bublavy.sk na iné webové stránky a súbory.

Ochrana duševného vlastníctva

  1. Obsah webových stránok vrátane obrazových príloh, textu, značiek, videí, grafiky a pod. je duševným vlastníctvom spoločnosti Elektro servis s.r.o. Používaním webových stránok nevznikajú užívateľovi žiadne licenčné ani iné nároky na ich obsah, napr. priemyselné práva, autorské práva, ochranné známky alebo iné. Obsah webových stránok sa nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Elektro servis s.r.o. meniť, kopírovať, doplňovať alebo použiť iným spôsobom na aký bol určený.

Dostupnosť webových stránok a obsah

   1. Spoločnosť Elektro servis s.r.o. má právo zmeniť alebo zrušiť svoje webové stránky resp. ponuku služieb a tovarov podľa svojho vlastného uváženia. Nárok na používanie alebo udržiavanie webových stránok nie je vymožiteľný a spoločnosť Elektro servis s.r.o. za dostupnosť a údržbu nepreberá zodpovednosť.
   2. Spoločnosť Elektro servis s.r.o. udržiava webové stránky podľa existujúcich technických, ekonomických, podnikových a organizačných možností. Nedáva však záruku, že budú k dispozícii nepretržite alebo že vôbec budú k dispozícii. Tiež neručí za to, že budú bez chýb alebo že chyby budú odstránené. Spoločnosť Elektro servis s.r.o. výslovne vylučuje akúkoľvek záruku za spôsobené škody akéhokoľvek druhu z poskytnutia webových stránok elektroservis-bublavy.sk alebo jej pomôcok, pokiaľ to je zo zákona dovolené.
   3. Informácie, ceny a fotografie zverejnené na stránkach elektroservis-bublavy.sk sú informatívne a nezáväzné.

Reklama

   1. Tieto webové stránky sú určené potenciálnym zákazníkom spoločnosti Elektro servis s.r.o. so sídlom na Čemernianska 50, Vranov nad Topľou 09303, Slovensko, IČO: 44602731. Spoločnosť Elektro servis s.r.o. sa snaží svojich potenciálnych zákazníkov osloviť prostredníctvom reklamných a marketingových kampaní. Vzhľadom na objem reklamných a marketingových kampaní spoločnosť Elektro servis s.r.o. svojich potenciálnych zákazníkov upozorňuje, že informácie v nich poskytnuté sú iba informatívne a nezáväzné a záväzné ceny za jednotlivé služby a produkty je možné vyžiadať iba na prevádzke spoločnosti v Elektro servis s.r.o., Čemernianska 50, Vranov nad Topľou 09303, Slovensko. Spoločnosť Elektro servis s.r.o. upozorňuje, že v prípade tlačenej, digitálnej a inej formy reklamy môže pri jej zadávaní dôjsť k chybe alebo nesprávnemu prenosu údajov medzi spoločnosťou Elektro servis s.r.o. a zmluvnými partnermi, ktorí reklamu spracovávajú. Informácie uvedené na webových stránkach www.elektroservis-bublavy.sk, či v reklamných materiáloch v akejkoľvek forme majú iba ilustratívny charakter a spoločnosť Elektro servis s.r.o. si vyhradzuje nárok na tlačové či iné chyby v reklamných materiáloch a reklamných a marketingových kampaniach. Spoločnosť Elektro servis s.r.o. tiež nedokáže zaručiť presnú zhodu konkrétnych produktov a služieb s ich obrazovým a slovným vyjadrením použitom v reklamnom oznámení v akejkoľvek podobe a forme. K chybe môže dôjsť tiež pri zobrazovaní reklamných kampaní na webových stránkach partnerov spoločnosti Elektro servis s.r.o. a pri zobrazení reklamy na sociálych sieťach. K chybnému zobrazeniu cenových ponúk a reklamných kampaní môže dôjsť aj v prípade, že došlo k zlyhaniu informačného systému a taktiež v prípade zlyhania ľudského faktoru v prípade prenosu dát a overenia správnosti údajov. Spoločnosť Elektro servis s.r.o. v takomto prípade nenesie za chybné údaje zodpovednosť a v prípade uzavretia zmluvy alebo objednávky je v takomto prípade zmluva alebo objednávka neplatná.

Zabezpečenie webových stránok

  1. Webové stránky elektroservis-bublavy.sk môžu sčasti obsahovať SSL certifkáty. SSL certifikáty obsahujú okrem účinného šifrovania dát počas ich prenosu na web server tiež identifikáciu poskytovateľa a autentifikáciu pravosti webových stránok na ochranu pred phishingom.
  2. Užívateľk webových stránok prehlasuje, že sú mu známe Všeobecné ustanovenia SwissSign Gold CP/CPS (repository.swisssign.com) a SwissSign Gold End User Agreements (repository.swisssign.com), prečítal si ich a plne ich akceptoval a bude ich dodržiavať. Firma Elektro servis s.r.o. vylučuje ručenie voči užívateľovi spojené s využívaním SSL certifikátu.
  3. Niektoré časti stránok a služby môžu byť prístupné používateľovi až po registrácii. Užívateľ pri registrácii obdrží náhodné heslo alebo si zvolí vlastné heslo, ktoré mu umožní prístup k užívateľskému kontu. Spoločnosť Elektro servis s.r.o. nepreberá zodpovednosť za nedostatočne silné heslo (napr. “12345”) alebo za stratu a odsudzenie hesla treťou stranou bez zavinenia spoločnosti Elektro servis s.r.o..
  4. Užívateľ webových stránok je zodpovedný za uschovanie hesla aj iných osobných údajov a za všetky aktivity, ktoré sú spojené s používaním užívateľského účtu. Neoprávnené použitie účtu alebo akékoľvek porušenie bezpečnosti musia byť ihneď nahlásené spoločnosti Elektro servis s.r.o.. Zneužitie prístupových údajov alebo ich poskytnutie tretej strane zo strany užívateľa môže viesť k vymazaniu užívateľského konta príp. k zastaveniu odberu.
  5. Spoločnosť Elektro servis s.r.o. si vyhradzuje právo schváliť alebo bez udania dôvodov odmietnuť registráciu, či prihlásenie k odberu. Má tiež právo bez udania dôvodov odstrániť akékoľvek užívateľské konto.
  6. Spoločnosť Elektro servis s.r.o. nezodpovedá za obsah, ktorý obsahuje škodlivé a/alebo rušiace znaky ako napr. vírusy, manipulované a „skryté” súbory (napr. obrázky, ktoré sú integrované v audio-súboroch), trójske kone, červy alebo boty a iné, ktoré sa môžu nachádzať na webových stránkach a môžu spôsobiť škodu užívateľovi. Spoločnosť Elektro servis s.r.o. sa zaväzuje vyvinúť najväčšie možné úsilie v rámci svojich možností aby takýmto škodám predišla.
  7. Elektronické útoky akéhokoľvek druhy na webové stránky alebo na údaje jednotlivých užívateľov sú zakázané.